top of page
  • COPR

GOVERNANCE MODEL

Tillsammans med en kund gjorde vi en utredning av bristerna i ett av deras leveransobjekt. Som många andra hade de problem med otydlig kommunikation och komplexitet med flera inblandade parter, vilket de var redo att ta tag i.

Lösningen blev ett helhetsgrepp kring styrmodellen. Vi satte upp en gemensam styrmodell för förvaltning och utveckling i tre hierakiska nivåer – strategisk, taktisk och operationell. Rätt personer på rätt plats, tydliga processer och uttalade ansvarsområden var det som behövdes och tillsammans drev vi igenom det – ofta lättare sagt än gjort.

Målen, som de nu har uppnått, var att säkerställa leveransens stabilitet, enlighet mellan tidshorisonter på kort och lång sikt, utveckla relationen med huvudleverantören samt införa eskaleringsnivåer på ett strukturerat sätt och införa striktare uppföljning och mätning gentemot avtal.

Systemägare och avtalsansvarig från verksamheten, tillsammans med ansvarig för IT-service och leveransansvarig hos den externa leverantören är alla nyckelpersoner i den nya styrmodellen som de är helt överens om ger värde och säkerställer leveransens kvalitet.

137 views0 comments

Comments


bottom of page